อัฐภาค (Octant)

ในทำนองเดียวกันกับการพิจารณาจตุภาค เราสามารถพิจารณาพิกัดฉากใน 3 มิติ เป็น 8 ส่วน (Oct = อัฐ = 8) อัฐภาคที่หนึ่ง (1st Octant) คือ และ อัฐภาคที่สอง (2nd Octant) คือ และ อัฐภาคที่สาม (3rd Octant) คือ และ อัฐภาคที่สี่ (4th Octant) คือ และ อัฐภาคที่ห้า (5th Octant) คือ และ อัฐภาคที่หก (6th Octant) คือ และ อัฐภาคที่เจ็ด (7th Octant) คือ และ อัฐภาคที่แปด (8th Octant) คือ และ