Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Ugao između tangente i poluprečnika

Pomeraj tačku A!

Šta važi za ugao između tangente t i dodirnog poluprečnika OA?
TEOREMA: Prava t je tangenta tog kruga u tački akko je OA ⊥ t. Dokaz: => Dokažimo: t tangenta u tački A => ⊥ OA. Po Zakonu kontrapozicije (p ⇒ q)⇔(¬q ⇒ ¬p) pretpostavimo da nije ⊥ OA. Sledi da postoji jedinstvena tačka B ∈ t takva da je OB⊥ t. Znači ∠ABO=90°. Uočimo trougao ABO, ugao ∠ABO >∠BAO pa je OA > OB tj. r >OB što znači da B pripada krugu, tj. t nije tangenta. <= Dokažimo: ⊥ OA => t tangenta u tački A. Za svaku tačku B ∈ t trougao OAB je pravougli sa hipotenuzom OB, pa je OB > OA = r. Dakle, proizvoljna tačka B prave t ne pripada krugu k, pa je t zaista tangenta tog kruga.