Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Equacions lineals amb denominadors i parèntesis (solució entera)

Sabeu resoldre equacions lineals amb denominadors i parèntesis?

Aquestes equacions us posaran a prova... Instruccions:
  • Clicant el botó Corregir podreu comprovar les vostres respostes (feu-ho només quan acabeu la fitxa).
  • Clicant el botó Hacer otro generareu una nova fitxa.
  • Clicant el botó ¿Cómo quitar denominadores? podreu recordar els dos mètodes per eliminar els denominadors d'una equació: el primer, reduint a comú denominador si tots els denominadors són números, i el segon, mutiplicant en creu si algun denominador té alguna incògnita.
  • Cada resposta correcta val 2,5 punts i les incorrectes no resten.
  • Podeu fer tantes fitxes com vulgueu que sempre conservareu la puntuació més alta.