Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

אסימפטוטות מקבילות לצירים של פונקציות רציונליות

הוראות

את הפונקציה ואת קבוע ההזזה/ישר ניתן להזין ישירות בתיבות הקלט. להצגת הפונקציות הרלוונטיות סמנו את תיבת הסימון הראשונה ולאחר מכן סמנו לפי הסדר את התיבות שתופענה.