ဖန်ရှင်ကို ဒစ်ဖရန်ရှိတ် နှင့် အင်တီဂရိတ် လုပ်ဆောင်ခြင်း

ဒစ်ဖရန်ရှိတ်/အင်တီဂရိတ် လုပ်လိုသည့် တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းပါ

ဒစ်ဖရန်ရှိတ်လုပ်ခြင်း

ဒစ်ဖရန်ရှိတ်သည် ဖန်ရှင်တစ်ခု၏အသေးဆုံးသော အပြောင်းကိုအလဲကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကိုအခြေခံ၍ စုစုပေါင်း ပြောင်းလဲသွားသည့်ပမာဏကို သိရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ။ velocity သည် အချိန် နှင့် အကွာအဝေးတို့၏ ဆက်သွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကို သိရှိရန်အတွက် velocity ၏တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကိုညီမျှခြင်းပုံစံဖြင့်ပြရလျှင် x သည်ခရီးအကွာအဝေးဖြစ်ပြီး၊ t သည် ကြာမြင့်သည့်ပမာဏဖြစ်သည်။ ဒစ်ဖရန်ရှိတ်ကို တစ်စုံတစ်ခုကိုမှီး၍ပြောင်းလဲတတ်သည့် သဘာဝရှိသည့် များကိုတွက်ချက်ရာတွင်အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

အင်တီဂရိတ်လုပ်ခြင်း

အင်တီဂရိတ်လုပ်ခြင်းသည် သေးငယ်သည့်ပမာဏများစုစည်းရာမှတဆင့်အကောင်အထည်ပေါ်လာသည့် သဘာဝမျိုးဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်တန်ဖိုးတစ်ခုခုအတွင်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် အပြောင်းအလဲပမာဏကို ခန့်မှန်းခြေဖြင့်ပေါင်းစည်းထားခြင်းမျိုးဖြစ်သည် velocity ပြောင်းနှုန်းနှင့် အချိန်တို့ကိုပြန်လည်တွက်ချက်ခဲ့ပါက မူလ အကွာအဝေးကိုရရှိနိုင်သည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြောင်းလဲနှုန်းများကို ပြန်လည်ပေါင်းခြင်းဖြင့် မူလ အကွာအဝေးကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်