elmtv-803-0215hL-2

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 - חורף תשע"ה - 2015 - לוחמים - שאלה 2 סרגל הגרירה מציג מעגלים שונים מהנתון בשאלה מעגלים אלו משיקים לציר האופקי והם שונים גם במרכזם וגם באורך מחוגם נקודת מרכז המעגל ניתנת להנעה