Запремина ваљка

Општа формула за израчунавање запремине призме примењује се и за израчунавање запремине ваљка. Ако је B површина једне основе ваљка, а H његова висина, онда се запремина V тог ваљка израчунава по формули V = BH. Запремина ваљка полупречника основе r и висине H израчунава се по формули V=r2H.