Vježba 10.6.2020.

1. Zadaj si neku dužinu AB i translatiraj ju za zadani vektor CD.

2. Zadaj si neki trokut i napravi osnu simetriju s obzirom na os simetrije x.

3. Zadaj si pravokutnik ABCD i napravi centralnu simetriju s obzirom na ishodište.

4. Zadaj si neku točku A i rotiraj je oko točke S za 120 stupnjeva u pozitivnom smjeru(znači suprotno od kazaljke na satu)