წირის მობრუნება ღერძის გარშემო და სივრცული ზედაპირის მიღება.

დიდი წერტილები მოძრავია. აამოძრავეთ წერტიები, რომლებიც სიბრტყეზეა განთავსებული. დააკვირდით წერტილის პოზიციას. ამ შემთხვევაში წერტილი მხოლოდ სიბრტყეზე გადაადგილდება.   ამ პოზიციაში წერტილი მოძრაობს ზემოთ და ქვემოთ.  ეს ისრიანი წერტილი მოაბრუნებს წირს მოცემული ღერძის გარშემო და მიიღება ზედაპირი