Modelowanie ruchów prostoliniowych

Przykładem ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego jest rzut pionowy. Aby zbudować w Geogebrze model takiego ruchu wzdłuż osi y układu odniesienia, wpisujemy kolejno w pole wprowadzania: - zmienną czasu (t), - wartości początkowe położenia(yo), prędkości(Voy) i przyśpieszenia ay, - równanie ruchu, tj. funkcję kwadratową położenia y od czasu t:
W oknie Grafiki pojawia się prosta, która pozwala utworzyć nasz "punkt materialny" na przecięciu z osią Oy lub równoległą do niej. W celu symulowania i obserwownia toru ruchu, zaznaczamy w menu kontekstowym czasu (t), pozycję Animacja włączona. W oknie Algebra pojawiają się tzw. Obiekty swobodne, tj. wszystkie wprowadzone wielkości oraz Obiekty zależne, tj. wpisane równania i obiekty konstruowane w oknie Grafiki. Zakresy wartości poszczególnych parametrów ruchu ustalamy w zakładce Suwak okna Właściwości, a następnie dopasowujemy zakresy osi układu współrzędnych. Po zaznaczeniu Obiektów swobodnych w oknie Algebry, pojawiają się suwaki w oknie Grafiki, które pozwalają wygodnie zmieniać parametry ruchu. Dodatkowe okno Grafika 2 pozwala rysować położenie ciała w funkcji czasu. W oknie Arkusza można wykonywać dodatkowe czynności, np. obliczać miejsca zerowe funkcji y(t), co pozwala zweryfikować poprawność animacji. Zaleca się pobranie pliku ggb i modyfikację modelu w trybie offline - w programie Geogebra.