Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EG16 Transportar un angle

Per transportar un angle conservant la seva amplitud, només necessitem llapis, regle i compàs. S'hauran de seguir els següents passos: 1. Comencem dibuixant una semirecta. (A la construcció ja la tenim, però com que apareixeran molts punts, per evitar confusions els hi posarem noms. Feu clic amb el botó de la dreta sobre el vèrtex de l'angle i poseu-li el nom A. Feu el mateix a l'origen de la semirecta i poseu-li B) 2. Dibuixem un arc amb origen el punt A, i que talli els seus dos costats. (Amb Geogebra, haurem de dibuixar una circumferència completa amb l'eina "circumferència donats el centre i un punt per on passa". Un cop feta, marquem els punts de tall amb els costats de l'angle amb l'eina "intersecció de dos objectes" i els anomenem C i D) 3. Conservant l'obertura del compàs, i prenent com a centre el punt B, fem un arc prou gran com per contenir-lo. (Amb Geogebra haurem de dibuixar una circumferència completa utilitzant l'eina "compàs", on per agafar la mida del radi caldrà clicar primer al punt A i després a C o a D, per, posteriorment, portar la circumferència sencera al punt B. Caldrà marcar el punt de tall de la circumferència i la semirecta amb l'eina "intersecció de dos objectes" i anomenar-lo E) 3. Amb la mida que hi ha entre C i D, punxant el compàs al punt E, fem un nou arc que talli a l'anterior (l'última circumferència, al Geogebra). Anomenem aquest punt F. (Amb Geogebra haurem de tornar a fer servir l'eina "compàs" per fer una circumferència amb centre al punt E, i radi igual a la distància entre C i D. Marcarem la intersecció de les dues últimes circumferències amb l'eina "intersecció de dos objectes" i anomenarem F a aquest punt) 4. Creem una semirecta amb origen B i que passi per F i ja tindrem l'angle transportat. Amb l'eina "angle" podem comprovar que, efectivament, tenen la mateixa mida.