การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • แผนภาพเวนน์

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • พื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • รูปคลี่พีระมิด

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • เรือ

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • Untitled

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • การแก้สมการเชิงเส้น

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • การบวกจำนวนเต็ม

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • การลบจำนวนเต็ม

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • การบวกลบจำนวนเต็ม

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา

 • สามเหลี่ยมพีทาโกรัส

  Activity

  การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ GeoGebra By ครูคณิต พิสิฏฐ์ ชาวเสมา